loader image

استانداردها و روش‌های ارزش گذاری برند

دارایی‌های ناملموس از باارزش‌ترین دارایی‌های یک سازمان هستند. یکی از این دارایی‌ها نام تجاری است. بر همین اساس نام تجاری باید به نحو قابل اطمینانی ارزش گذاری شود. رعایت استاندارد ارزش گذاریِ یک برند، رویکرد قابل اعتمادی برای ارزشیابی پولیِ نام تجاری شامل: جنبه‌های مالی، رفتاری و قانونی ایجاد می‌نماید. استاندارد، چارچوبی مشخص مانند: اهداف، مبانی، رویکردها، روش‌ها، منابع اطلاعاتی، مفروضات و همچنین روش گزارش‌دهی بر نتایج ارزشیابی ارائه می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که نیاز به ایجاد اطمینان در طرف‌های ذی‌نفع خود روی روش‌ها و دستورالعمل‌های اندازه‌گیری ارزش برند دارند، می‌توانند مخاطب این استاندارد باشند.

استاندارد ISO 20671

استاندارد ISO 20671 با عنوان ارزیابی نام تجاری، اصول و مبانی با هدف استانداردسازی الزامات فنی و روش‌های ارزیابی، به منظور ارزیابی نام تجاری تدوین شده است. این استاندارد متمم استاندارد ISO 10668 با عنوان ارزش گذاری نام تجاری، الزامات ارزش گذاری مالی نام تجاری است، که اصولا بر حوزه‌های مالی متمرکز می‌باشد.

استاندارد ISO 20671 با الهام از استاندارد اتریش با عنوان ONR 16800 روش‌های ارزیابی دارایی‌های ناملموس نام تجاری الهام گرفته، که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. این استاندارد، اولین استاندارد در حوزه ارزیابی نام تجاری است و توسط استاندارد اتریش تدوین شده است.

استاندارد ایزو